YUGEN Contemporary Japanese Ceramics

 
 

18.00

Keiji Ito, Yasuhisa Kohyama, Shozo Michikawa, Kazuhito Nagasawa, Shingo Takeuchi

Testi di Claudia Casali, Flaminio Gualdoni, Maria Adelaide Marchesoni, Masahiko Shibatsuji.

Categoria: